คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ

นายกฤษดา

คบสหาย

อนุกรรมการ

นางสาวเสาวนีย์

เจริญพัฒนานุกูล

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวธมณ

วนาพรรณ์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ