คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ

นายกฤษดา

คบสหาย

อนุกรรมการ

นางสาวเสาวนีย์

เจริญพัฒนานุกูล

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวกันยา

แซ่อึ่ง

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายธนภัทร

มหาวนากูล

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ