คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการทะเบียน ปี 2564 - 2567

ประธานกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือหรือผู้แทน

นายทะเบียนกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือหรือผู้แทน

ประธานกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือผู้แทน

นายทะเบียนกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือผู้แทน

ประธานกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคกลางหรือผู้แทน

นายทะเบียนกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคกลางหรือผู้แทน

ประธานกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้หรือผู้แทน

นายทะเบียนกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้หรือผู้แทน

นางสาวสุชาดา

จิตรสุภาพ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวอัญชลี

อภินันท์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ