คณะทำงาน

คณะอนุกรรมการทะเบียน

นายทะเบียนกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือหรือผู้แทน อนุกรรมการ

นายทะเบียนกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือผู้แทน อนุกรรมการ

นายทะเบียนกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคกลางหรือผู้แทน อนุกรรมการ

นายทะเบียนกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้หรือผู้แทน อนุกรรมการ

นางสาวปรียานุช

ศศิธรวัฒนกุล

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวสุชาดา

จิตรสุภาพ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ