สถิติคนพิการทางการได้ยิน 2565

สถานการณ์คนพิการ

รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย

สถานการณ์คนพิการ

สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย

 • - คนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2,138,155 คน (ร้อยละ 3.23 ของประชากรทั้งประเทศ)
  ****ข้อมูลประชากรประเทศไทยจาก สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • - คนพิการ เพศชาย จำนวน 1,117,056 (ร้อยละ 52.24) และเพศหญิง จำนวน 1,021,099 คน (ร้อยละ 47.76)

สถานการณ์คนพิการ

ประเภทความพิการ

 • ลำดับที่ 1 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 1,082,795 คน (ร้อยละ 50.64)
 • ลำดับที่ 2 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 398,659 คน (ร้อยละ 18.65)
 • ลำดับที่ 3 ทางการเห็น จำนวน 185,523 คน (ร้อยละ 8.68)
 • ลำดับที่ 4 ทางจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน 166,503 คน (ร้อยละ 7.79)
 • ลำดับที่ 5 ทางสติปัญญา จำนวน 145,514 คน (ร้อยละ 6.81)
 • ลำดับที่ 6 พิการมากกว่า 1 ประเภท จำนวน 124,065 คน (ร้อยละ 5.80)
 • ลำดับที่ 7 ออทิสติก จำนวน 18,737 คน (ร้อยละ 0.88)
 • ลำดับที่ 8 ทางการเรียนรู้ จำนวน 14,502 คน (ร้อยละ 0.68)
 • ลำดับที่ 9 ข้อมูลรอการยืนยัน จำนวน 1,857 คน (ร้อยละ 0.09)
  • รวม จำนวน 2,138,155 คน (ร้อยละ 100.00)

สถานการณ์คนพิการ

วิเคราะห์ตามอายุและประเภทความพิการ

 • - คนพิการอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 1,205,184 คน ร้อยละ 56.37 (ของจำนวนคนพิการทั้งหมด )
 • - คนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน อายุระหว่าง 15 - 59 ปี มีจำนวน 855,025 คน ร้อยละ 39.99 (ของจำนวนคนพิการทั้งหมด )
 • - คนพิการที่มีอายุระหว่าง 15 - 59 ปี และคนพิการวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.00 และร้อยละ 57.37 ของจำนวนคนพิการ อายุ 15 – 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ตามลำดับ
 • - คนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (0 - 21 ปี) มีอัตราส่วนของคนพิการทางสติปัญญามากที่สุด จำนวน 45,629 คน คิดเป็นร้อยละ 30.28 ของจำนวนคนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (0 - 21 ปี) ทั้งหมด

สถานการณ์คนพิการ

สาเหตุความพิการ

 • อันดับที่ 1 แพทย์ไม่ระบุสาเหตุความพิการ ร้อยละ 44.78
 • อันดับที่ 2 ไม่ทราบสาเหตุ 25.43
 • อันดับที่ 3 ความเจ็บป่วย/โรคอื่น ๆ ร้อยละ 21.14
 • อันดับที่ 4 อุบัติเหตุ ร้อยละ 7.90
 • อันดับที่ 5 กรรมพันธุ์ / พันธุกรร ร้อยละ 0.70 อันดับที่ 6 พิการแต่กำเนิด ร้อยละ 0.05

สถานการณ์คนพิการ

การศึกษาของคนพิการ

 • - คนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จำนวน 24,888 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16 (ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ) แบ่งเป็น
 • - อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จำนวน 1,243 คน (ร้อยละ 4.99 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)
 • - คนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษา จำนวน 14,339 คน (ร้อยละ 57.61 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)
 • - และเป็นคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษาจำนวน 9,306 คน (ร้อยละ 38.39 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)
 • - คนพิการที่ได้รับการศึกษา จำนวน 1,673,649 คน คิดเป็นร้อยละ 78.28 (ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ)
โดย 5 อับดับระดับการศึกษาที่คนพิการได้รับมากที่สุด ได้แก่
 • อันดับที่ 1 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา จำนวน 1,360,028 คน (ร้อยละ 81.26)
 • อันดับที่ 2 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา จำนวน 199,741 คน (ร้อยละ 11.93)
 • อันดับที่ 3 ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา จำนวน 41,789 คน (ร้อยละ 2.50)
 • อันดับที่ 4 ระดับการศึกษา อุดมศึกษา จำนวน 10,848 คน (ร้อยละ 1.74)
 • อันดับที่ 5 ระดับการศึกษา ไม่ระบุการศึกษา จำนวน 16,855 คน (ร้อยละ 0.65)

สถานการณ์คนพิการ

คนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน

  คนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15 - 59 ปี) จำนวน 855,025 คน
 1. 1. คนพิการที่ประกอบอาชีพ จำนวน 312,096 คน ร้อยละ 36.50 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด)
 2. 2. คนพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่แจ้งว่าไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 69,250 คน ร้อยละ 8.10 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด)
 3. 3. คนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนื่องจากพิการมากชว่ ยเหลือตนเองไม่ได้) จำนวน 52,181 คน ร้อยละ 6.10 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด)
 4. 4. คนพิการที่ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลและไม่ระบุข้อมูลด้านอาชีพ จำนวน 421,498 คน ร้อยละ 49.30 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด)
 5. 5. การประกอบอาชีพของคนพิการ เกษตรกรรม ร้อยละ 53.63 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 23.21 ไม่ระบุ ร้อยละ 5.67 ประกอบกิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 6.26
 6. ลูกจ้างภาคเอกชน/พนักงานบริษัท ร้อยละ 5.86 อื่น ๆ ร้อยละ 3.90 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.23 และ กิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ/ค้าขาย ร้อยละ 0.23

แหล่งที่มา:www.dep.go.th