คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการภาษามือและล่ามภาษามือ

นายกฤษดา

คบสหาย

อนุกรรมการ

นายเกียรติศักดิ์

แผ้วมานะกุล

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวจุฑามาศ

สุธนวัฒนาเจริญ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ