องค์กรในเครือข่าย

กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคกลาง รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
1. สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
2. สมาคมคนหูหนวกจังหวัดชลบุรี รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
3. สมาคมคนหูหนวกจังหวัดสระบุรี รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
4. สมาคมคนหูหนวกแห่งปทุมธานี รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
5. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกาญจนบุรี รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
6. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดจันทบุรี รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
7. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดฉะเชิงเทรา รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
8. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดชัยนาท รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
9. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตราด รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
10. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครนายก รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
11. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครปฐม รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
12. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนนทบุรี รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
13. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
14. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดปราจีนบุรี รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
15. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
16. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเพชรบุรี รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
17. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดระยอง รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
18. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดราชบุรี รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
19. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดลพบุรี รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
20. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรปราการ รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
21. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรสงคราม รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
22. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรสาคร รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
23. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสระแก้ว รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
24. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสิงห์บุรี รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
25. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสุพรรณบุรี รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
26. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอ่างทอง รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
1. สมาคมคนหูหนวกแห่งสุโขทัย รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
2. สมาคมคนหูหนวกจังหวัดกำแพงเพชร รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
3. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงราย รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
4. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงใหม่ รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
5. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตาก รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
6. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครสวรรค์ รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
7. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดน่าน รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
8. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพะเยา รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
9. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิจิตร รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
10. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิษณุโลก รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
11. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเพชรบูรณ์ รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
12. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดแพร่ รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
13. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
14. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดลำปาง รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
15. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดลำพูน รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
16. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุตรดิตถ์ รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
17. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุทัยธานี รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้ รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
1. สมาคมคนหูหนวกจังหวัดสงขลา รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
2. สมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
3. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกระบี่ รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
4. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดชุมพร รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
5. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตรัง รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
6. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครศรีธรรมราช รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
7. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนราธิวาส รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
8. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดปัตตานี รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
9. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพังงา รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
10. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพัทลุง รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
11. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดภูเก็ต รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
12. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดยะลา รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
13. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดระนอง รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
14. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสตูล รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
1. สมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
2. สมาคมคนหูหนวกจังหวัดบุรีรัมย์ รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
3. สมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร์ รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
4. สมาคมคนหูหนวกศรีสะเกษ รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
5. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
6. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดขอนแก่น รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
7. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดชัยภูมิ รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
8. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครราชสีมา รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
9. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดบึงกาฬ รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
10. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดมหาสารคาม รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
11. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดมุกดาหาร รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
12. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดยโสธร รับรององค์กรเครือข่าย คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
13. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดร้อยเอ็ด รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
14. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเลย รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
15. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสกลนคร รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด รับรองมาตรฐานองค์กร
16. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดหนองคาย รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
17. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดหนองบัวลำภู รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
18. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอำนาจเจริญ รับรององค์กรเครือข่าย คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
19. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุดรธานี รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
20. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุบลราชธานี รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ชมรมคนหูหนวกไทยฟ้าสีรุ้ง รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
2. ชมรมเยาวชนหูหนวกไทย รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
3. ชมรมผู้สูงอายุหูหนวกแห่งประเทศไทย รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
4. ชมรมล่ามภาษามือหูหนวกแห่งประเทศไทย รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
5. ชมรมครูผู้สอนภาษามือไทยแห่งประเทศไทย รับรององค์กรเครือข่าย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด