นโยบายจากนายกสมาคม

นายวิทยุต บุนนาค

นโยบายจากนายกสมาคม นายวิทยุต บุนนาค

สมาคมฯ จะต้องผลักดันให้เครือข่ายสมาคมฯ ทั้งระดับจังหวัดและภูมิภาคขับเคลื่อนด้วยระบบสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและการบริการตรงกับความต้องการของสมาชิกในพื้นที่ และสมาคมฯ จะต้องมีความเป็นเลิศในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกและคนหูตึงจนถึงระดับภูมิภาคอาเซียน