คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน

นายสุรเชษฐ์

คำนวล

กรรมการและผู้แทนกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ คนที่ 1

นายไตรภูมิ

วรรณดิลก

กรรมการและผู้แทนกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ คนที่ 2

นายภักดี

พิกุลหอม

กรรมการและผู้แทนกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนที่ 1

นายสัณห์พิชญ์

วิมลจิตร

กรรมการและผู้แทนกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนที่ 2

นายสามารถ

ห้องกระจก

กรรมการและผู้แทนกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคกลาง คนที่ 1

นางสาวอภิญญา

แก้วประถม

กรรมการและผู้แทนกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคกลาง คนที่ 2

นายพรหมพันธ์

ขันเพ็ชร์

กรรมการและผู้แทนกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้ คนที่ 1

นางณัชชา

กู้สุจริต

กรรมการและผู้แทนกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้ คนที่ 2

นางนพวรรณ

ชัยณรงค์

กรรมการและนายทะเบียน

นายกฤษดา

คบสหาย

กรรมการและปฏิคม

นางสาวสุดารัตน์

เมฆฉาย

กรรมการและประชาสัมพันธ์

นายวัชรินทร์

ชาลี

กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นายกานต์

อรรถยุกติ

กรรมการและเหรัญญิก

นายธวัชชัย

งามธนไพศาล

กรรมการและเลขาธิการ