เจ้าหน้าที่สมาคม

เจ้าหน้าที่สมาคม

นางสาวอัญชลี

อภินันท์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายธนภัทร

มหาวนากูล

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายการเงิน

นางสาวอารีนา

ดือรานิง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

นางสาวเสาวนีย์

เจริญพัฒนานุกูล

เจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสาวเชาวลี

แสงศรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายเกียรติศักดิ์

แผ้วมานะกุล

เจ้าหน้าที่ภาษามือและโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวนัดดา

มัยโรฒ

หัวหน้าหน่วยจัดบริการล่ามภาษามือ

นางสาวสุชาดา

จิตรสุภาพ

ผู้ประสานงานเครือข่ายและล่ามภาษามือ

นางสาวจุฑามาศ

สุธนวัฒนาเจริญ

ผู้ประสานงานการเข้าถึงเทคโนโลยีภาษามือ และล่ามภาษามือ

นางสาววรลักขณา

ขวัญสู่

ผู้ประสานงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว และล่ามภาษามือ

นางสาวธัญญรัตน์

เปรมมิตร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตสื่อมีเดีย

นางสาวธมณ

วนาพรรณ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นางสาวบุญเรือน

จิตรวิจารณ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

นายกิตติชัย

เปี่ยมสุวรรณศิริ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเครือข่าย

นายอนวัตร

จินดาพงศ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ

นางสาวธาราพร

ศรีนวลเขียว

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ

นายวรวิทย์

สุขสงวน

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคกลาง

นางสาวแคทลียา

ลิ่มจี้กง

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคกลาง

นายประวิทย์

ในโนน

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายธนวัฒน์

กิจสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้

นางสาวชูฮาดา

หลงสะเตีย

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้

นายประภาษ

มธิมาประเข

เจ้าหน้าที่ศูนย์มีเดียคนหูหนวกไทย

นางสาวบัวชมพู

ศรีวิรัช

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนหูหนวก

นายสุพัฒน์

กุลทัศน์

เจ้าหน้าที่ดีแทคคอลเซ็นเตอร์

นางสาวนทีทิพย์

ฝากาทอง

เจ้าหน้าที่ดีแทคคอลเซ็นเตอร์

นางสาวภริดา

บรรลือทรัพย์

เจ้าหน้าที่ดีแทคคอลเซ็นเตอร์