คณะทำงาน

คณะอนุกรรมการสลาก

นางสาวธมณ

วนาพรรณ์

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวบุญเรือน

จิตรวิจารณ์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ