สถิติคนพิการทางการได้ยิน 2560

สถานการณ์คนพิการ

รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย

สถานการณ์คนพิการ

สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย

 • - คนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,802,375 คน (ร้อยละ 2.72 ของประชากรทั้งประเทศ)
 • - คนพิการ เพศชาย จำนวน 951,199 (ร้อยละ 52.77) และเพศหญิง จำนวน 851,176 คน (ร้อยละ 47.23)

สถานการณ์คนพิการ

สาเหตุความพิการ

 • - ภาวะความเจ็บป่วยและโรคต่าง ๆ ในภายหลัง (ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดหัวใจตีบ/ข้อสันหลังอักเสบ/โรคติดเชื้อ/เบาหวาน/ลมชัก) ร้อยละ 34.24
 • - ความพิการแต่กาเนิด ร้อยละ 18.71
 • - อุบัติเหตุ ร้อยละ 15.61 - พันธุกรรม ร้อยละ 0.45
 • - มากกว่า 1 สาเหตุ ร้อยละ 1.76
 • - แพทย์ไม่ระบุสาเหตุความพิการ ร้อยละ 29.23
 • - พิการมากกว่า 1 ประเภท จำนวน 128,682 คน (ร้อยละ 6.30)
 • - ข้อมูลรอการยืนยัน จำนวน 8,075 คน (ร้อยละ 0.40)

สถานการณ์คนพิการ

ประเภทความพิการ

 • - ลาดับที่ 1. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 878,888 คน (ร้อยละ 48.76)
 • - ลำดับที่ 2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 329,437 คน (ร้อยละ 18.28)
 • - ลำดับที่ 3. ทางการเห็น จำนวน 188,050 คน (ร้อยละ 10.43)
 • - ลำดับที่ 4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน 133,361 คน (ร้อยละ 7.40)
 • - ลำดับที่ 5. ทางสติปัญญา จำนวน 125,738 คน (ร้อยละ 6.98)
 • - ลำดับที่ 6. ทางการเรียนรู้ จำนวน 10,217 คน (ร้อยละ 0.57)
 • - ลำดับที่ 7. ออทิสติก จำนวน 8,345 คน (ร้อยละ 0.46)

 • - พิการมากกว่า 1 ประเภท จำนวน 117,164 คน (ร้อยละ 6.50)
 • - ข้อมูลรอการยืนยัน จำนวน 11,175 คน (ร้อยละ 0.62)

สถานการณ์คนพิการ

วิเคราะห์ตามอายุและประเภทความพิการ

 • - คนพิการที่อยู่ในวัยทางาน อายุระหว่าง 15 - 60 ปี มีจำนวน 802,058 คน (ร้อยละ 44.5)
 • - คนพิการอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 918,407 คน (ร้อยละ 50.96)
 • - คนพิการที่มีอายุระหว่าง 22 - 59 ปี และคนพิการวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.67 และร้อยละ 51.92 ตามลาดับ
 • - คนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ปี) มีอัตราส่วนของคนพิการทางสติปัญญามากที่สุด ร้อยละ 23.67

สถานการณ์คนพิการ

การศึกษาของคนพิการ

 • - คนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จำนวน 607,960 คน (ร้อยละ 33.73 ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ) แบ่งเป็น
  • - อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จำนวน 3,126 คน (ร้อยละ 0.51 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)
  • - เป็นผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) จำนวน 294,495 คน (ร้อยละ 48.44 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)
  • - และเป็นคนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษาจำนวน 310,339 คน (ร้อยละ 51.05 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)
 • - คนพิการที่ได้รับการศึกษา จำนวน 1,194,415 คน มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จำนวน 989,347 คน (ร้อยละ 54.9) รองลงมาคือ
 • - ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 133,763 คน (ร้อยละ 7.42)
 • - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. /ปวส. /ปวท.) จำนวน 25,095 คน (ร้อยละ 1.4)
 • - ระดับปริญญาตรี จำนวน 15,932 คน (ร้อยละ 0.88)
 • - ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 2,370 คน (ร้อยละ 0.13)
 • - คนพิการได้รับการศึกษาระดับอนุปริญญาน้อยที่สุด จำนวน 2,557 คน (ร้อยละ 0.14)
 • - และเป็นคนพิการได้รับการศึกษานอกระบบจำนวน 25,351 คน (ร้อยละ 1.4)

สถานการณ์คนพิการ

คนพิการที่อยู่ในวัยทางาน

  อายุ 15 - 60 ปี จำนวน 802,058 คน
 1. 1.คนพิการในวัยทางานที่ประกอบอาชีพ จำนวน 227,924 คน (ร้อยละ 28.42)
 2. 2.คนพิการในวัยทางานที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 455,990 คน (ร้อยละ 56.85)
 3. 3.คนพิการในวัยทางานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนื่องจำกพิการมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้) จำนวน 118,144 คน (ร้อยละ 14.73)
 4. 4.การประกอบอาชีพของคนพิการ เกษตรกรรม ร้อยละ 39.04 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 39.28 ประกอบกิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 7.33ลูกจ้างภาคเอกชน ร้อยละ 7.21 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.2 และประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น หาของป่า,เก็บของเก่าขาย ร้อยละ 5.94

แหล่งที่มา:www.dep.go.th