รับเรื่องร้องเรียน

สถานที่/ช่องทางการร้องเรียน สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ ดังนี้
1. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
1/8-9 ซอยอ่อนนุช 64 แขวงอ่อนนุช
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
2. อีเมล์ nadt.complain@gmail.com
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 17.00 น.