คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการการศึกษา

นางสาวสุดารัตน์

เมฆฉาย

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวแก้วกุล

ตันติพิสิฐกุล

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ