Thailand Hearing Disability Statistics

คนหูหนวกคืออะไร ?

คนหูหนวกคืออะไร ?

 • คนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจาตัวคนพิการ จานวน 1,802,375 คน (ร้อยละ 2.72 ของประชากรทั้งประเทศ)
 • คนพิการ เพศชาย จานวน 951,199 (ร้อยละ 52.77) และเพศหญิง จานวน 851,176 คน (ร้อยละ 47.23)

คนหูหนวกคืออะไร ?

สาเหตุความพิการ

 • ภาวะความเจ็บป่วยและโรคต่าง ๆ ในภายหลัง (ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดหัวใจตีบ/ข้อสันหลังอักเสบ/โรคติดเชื้อ/เบาหวาน/ลมชัก) ร้อยละ 34.24 - ความพิการแต่กาเนิด ร้อยละ 18.71
 • อุบัติเหตุ ร้อยละ 15.61 - พันธุกรรม ร้อยละ 0.45
 • มากกว่า 1 สาเหตุ ร้อยละ 1.76
 • แพทย์ไม่ระบุสาเหตุความพิการ ร้อยละ 29.23

คนหูหนวกคืออะไร ?

ลาดับที่ 1. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จานวน 878,888 คน (ร้อยละ 48.76)
ลาดับที่ 2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จานวน 329,437 คน (ร้อยละ 18.28)
ลาดับที่ 3. ทางการเห็น จานวน 188,050 คน (ร้อยละ 10.43)
ลาดับที่ 4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม จานวน 133,361 คน (ร้อยละ 7.40)
ลาดับที่ 5. ทางสติปัญญา จานวน 125,738 คน (ร้อยละ 6.98)
ลาดับที่ 6. ทางการเรียนรู้ จานวน 10,217 คน (ร้อยละ 0.57)
ลาดับที่ 7. ออทิสติก จานวน 8,345 คน (ร้อยละ 0.46)

 • พิการมากกว่า 1 ประเภท จานวน 117,164 คน (ร้อยละ 6.50)
 • ข้อมูลรอการยืนยัน จานวน 11,175 คน (ร้อยละ 0.62)

คนหูหนวกคืออะไร ?

 • คนพิการที่อยู่ในวัยทางาน อายุระหว่าง 15 - 60 ปี มีจานวน 802,058 คน (ร้อยละ 44.5)
 • คนพิการอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจานวน 918,407 คน (ร้อยละ 50.96)
 • คนพิการที่มีอายุระหว่าง 22 - 59 ปี และคนพิการวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.67 และร้อยละ 51.92 ตามลาดับ
 • คนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ปี) มีอัตราส่วนของคนพิการทางสติปัญญามากที่สุด ร้อยละ 23.67

คนหูหนวกคืออะไร ?

คนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จานวน 607,960 คน (ร้อยละ 33.73 ของคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ) แบ่งเป็น อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จานวน 3,126 คน (ร้อยละ 0.51 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา) เป็นผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) จานวน 294,495 คน (ร้อยละ 48.44 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา) และเป็นคนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษาจานวน 310,339 คน (ร้อยละ 51.05 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)

คนพิการที่ได้รับการศึกษา จานวน 1,194,415 คน มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จานวน 989,347 คน (ร้อยละ 54.9) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 133,763 คน (ร้อยละ 7.42) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. /ปวส. /ปวท.) จานวน 25,095 คน (ร้อยละ 1.4) ระดับปริญญาตรี จานวน 15,932 คน (ร้อยละ 0.88) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 2,370 คน (ร้อยละ 0.13) คนพิการได้รับการศึกษาระดับอนุปริญญาน้อยที่สุด จานวน 2,557 คน (ร้อยละ 0.14) และเป็นคนพิการได้รับการศึกษานอกระบบจานวน 25,351 คน (ร้อยละ 1.4)

คนหูหนวกคืออะไร ?

คนพิการที่อยู่ในวัยทางาน (อายุ 15 - 60 ปี) จานวน 802,058 คน

 1. คนพิการในวัยทางานที่ประกอบอาชีพ จานวน 227,924 คน (ร้อยละ 28.42)
 2. คนพิการในวัยทางานที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ จานวน 455,990 คน (ร้อยละ 56.85)
 3. คนพิการในวัยทางานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนื่องจากพิการมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้) จานวน 118,144 คน (ร้อยละ 14.73)
 4. การประกอบอาชีพของคนพิการ เกษตรกรรม ร้อยละ 39.04 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 39.28 ประกอบกิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 7.33ลูกจ้างภาคเอกชน ร้อยละ 7.21 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.2 และประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น หาของป่า,เก็บของเก่าขาย ร้อยละ 5.94

แหล่งที่มา:www.dep.go.th