รายละเอียดการสมัคร

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยขอประชาสัมพันธ์

เรื่องการจัดประเมินความรู้และทักษะของล่ามภาษามือเพื่อจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตามมติอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ให้สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย ดำเนินการประเมินความรู้และทักษะของล่ามภาษามือเพื่อจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน ทั้และขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบกับประกาศอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดประเมินล่าม ดังนี้

๑. คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
(๑) เป็นบุคคลที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป
(๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประกาศนียบัตรวิชาล่ามภาษามือ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรล่ามภาษามือ
ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือกำหนดหรือหลักสูตรอื่นที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือให้การรับรอง

๒. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่มีการได้ยินที่จะเข้ารับการประเมิน ๒๐๐ คน
(๑) ผู้ที่จะขอจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือรายใหม่
(๒) ผู้ที่บัตรล่ามภาษามือหมดอายุแล้ว
(๓) ผู้ที่บัตรล่ามภาษามือจะหมดอายุภายในปี ๒๕๖๓

๓. วันเวลาและสถานที่จัดประเมิน
๑ วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒ วันอาทิตย์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วิทยาลัยราชสุดา
๓ วันอาทิตย์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
๔ วันอาทิตย์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น
๕ วันอาทิตย์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา
          *** ๑. ผู้เข้ารับการประเมินมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ ๓๐ นาที
               ๒. สหท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสถานที่สอบดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสถานที่สอบ โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมิน พร้อมกับสถานที่สอบ ทาง Facebook สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย http://www.facebook.com/nadtthailand ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
               ๓. กำหนดแต่ละสนามสอบจำนวนไม่เกิน ๕๐ คน

๔. กำหนดการประเมิน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน รายงานตัว
                            - ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการประเมิน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. - สอบข้อเขียน (ภาคทฤษฎี) จำนวน ๕๐ ข้อ
๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. - สอบปฏิบัติ จำนวน ๒ ข้อ
๑. สอบปฏิบัติการแปลจากภาษามือเป็นภาษาพูด
๒. สอบปฏิบัติการแปลจากภาษาพูดเป็นภาษามือ

๕. หลักฐานสมัครเข้าร่วมประเมิน
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ใบ
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ใบ
(๓) สำเนาเอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุด ๑ ใบ
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
(๕) สำเนาเอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมเป็น “ล่ามภาษามือ” ในกรณีเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๒)

๖. วิธีการสมัครเข้าร่วมประเมิน
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินสามารถกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการประเมินผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/y2zqwvD1PqPsycDD8

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้นำส่งหลักฐานการสมัครไปยังอีเมล์ [email protected] และให้นำหลักฐานการสมัครประเมิน(ฉบับจริง) มายื่นในวันสอบประเมิน อนึ่ง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสาวณัฐรินทร์ แจ่มศักดิ์ กลุ่มส่งเสริมสิทธิ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทรศัพท์ ๐๒ ๓๕๔ ๓๓๘๘ ต่อ ๒๐๗ อีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (เวลาราชการ) การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และส่งเอกสารครบถ้วน ภายในกำหนดเวลาข้างต้น

๗. การแจ้งผล การส่งใบรับรองผ่านการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือ และบัตรล่ามภาษามือ การแจ้งผลคะแนนสอบข้อเขียน (ภาคทฤษฎี) คะแนนสอบปฏิบัติการแปล (ภาคปฏิบัติ) ใบรับรองผ่านการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือ และบัตรล่ามภาษามือสำหรับผู้ผ่านการประเมิน จะส่งให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูลตามที่แจ้งขณะลงทะเบียน) ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๘. ข้อกำหนดเพิ่มเติม เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ สหท. จะกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนตามมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุขและข้อกำหนดของผู้จัดประเมิน อย่างเคร่งครัด

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านเตรียมความพร้อมสู่การประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือโดยเรียนรู้ได้ที่ http://nadt.or.th/pages/elearning.html