เจ้าหน้าที่สมาคม

 • นางสาว ศิริวรรณ อินาลา
  นางสาว ศิริวรรณ อินาลา
  เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • นางสาว ดลยา ชมภูทัศน์
  นางสาว ดลยา ชมภูทัศน์
  เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • นาย สามารถ ห้องกระจก
  นาย สามารถ ห้องกระจก
  เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคกลาง(ชั่วคราว)

 • นางสาว ชูฮาดา หลงสะเตีย
  นางสาว ชูฮาดา หลงสะเตีย
  เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้

 • นาย ธนวัฒน์ กิจสวัสดิ์
  นาย ธนวัฒน์ กิจสวัสดิ์
  เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้

 • นาย อนวัตร จินดาพงศ์
  นาย อนวัตร จินดาพงศ์
  เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ

 • นางสาว กนกนพ ปันของ
  นางสาว กนกนพ ปันของ
  เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ

 • นาย ธนภัทร มหาวนากูล
  นาย ธนภัทร มหาวนากูล
  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายการเงิน

 • นาย พัฒน พิชญเดชะ
  นาย พัฒน พิชญเดชะ
  หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 • นาย วีรชิต ประสิทธิไกร
  นาย วีรชิต ประสิทธิไกร
  เจ้าหน้าที่ประสานงานการศึกษาและล่ามภาษามือ

 • นางสาว จุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ
  นางสาว จุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ
  ผู้ประสานงานการเข้าถึงเทคโนโลยี และล่ามภาษามือ

 • นางสาว กันยา แซ่อึ่ง
  นางสาว กันยา แซ่อึ่ง
  เจ้าหน้าที่ประสานงานอาชีพ ภาษามือ และล่ามภาษามือ

 • นางสาว วรลักขณา ขวัญสู่
  นางสาว วรลักขณา ขวัญสู่
  เจ้าหน้าที่ประสานงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว และล่ามภาษามือ

 • นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ
  นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ
  เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายและล่ามภาษามือ

 • นางสาว บุญเรือน จิตรวิจารณ์
  นางสาว บุญเรือน จิตรวิจารณ์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

 • นางสาว ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล
  นางสาว ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเครือข่าย

 • นางสาว เชาวลี แสงศรี
  นางสาว เชาวลี แสงศรี
  ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ

 • นางสาว อัญชลี อภินันท์
  นางสาว อัญชลี อภินันท์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

 • นางสาว ธัญญรัตน์ เปรมมิตร์
  นางสาว ธัญญรัตน์ เปรมมิตร์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตสื่อ

 • นาย จตุพล องค์อภิชาติ(ทดลองงาน)
  นาย จตุพล องค์อภิชาติ(ทดลองงาน)
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตสื่อ

 • นางสาว เสาวนีย์ เจริญพัฒนานุกูล
  นางสาว เสาวนีย์ เจริญพัฒนานุกูล
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

 • นาย เกียรติศักดิ์ แผ้วมานะกุล
  นาย เกียรติศักดิ์ แผ้วมานะกุล
  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์

 • นางสาว อารีนา ดือรานิง
  นางสาว อารีนา ดือรานิง
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

 • นางสาว สุพัตรา ตระกูลวงษ์
  นางสาว สุพัตรา ตระกูลวงษ์
  เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคกลาง

 • นางสาว ธมณ วนาพรรณ์
  นางสาว ธมณ วนาพรรณ์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสมาชิก