เจ้าหน้าที่สมาคม

เจ้าหน้าที่สมาคม

นายธนภัทร

มหาวนากูล

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายการเงิน

นายวีรชิต

ประสิทธิไกร

เจ้าหน้าที่ประสานงานการศึกษาและล่ามภาษามือ

นางสาวจุฑามาศ

สุธนวัฒนาเจริญ

ผู้ประสานงานการเข้าถึงเทคโนโลยี และล่ามภาษามือ

นางสาวกันยา

แซ่อึ่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงานอาชีพ ภาษามือ และล่ามภาษามือ

นางสาววรลักขณา

ขวัญสู่

เจ้าหน้าที่ประสานงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว และล่ามภาษามือ

นางสาวสุชาดา

จิตรสุภาพ

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายและล่ามภาษามือ

นางสาวบุญเรือน

จิตรวิจารณ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

นางสาวปรียานุช

ศศิธรวัฒนกุล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเครือข่าย

นางสาวเชาวลี

แสงศรี

ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ

นางสาวอัญชลี

อภินันท์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาวธัญญรัตน์

เปรมมิตร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตสื่อ

นางสาวเสาวนีย์

เจริญพัฒนานุกูล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

นายเกียรติศักดิ์

แผ้วมานะกุล

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์

นางสาวธมณ

วนาพรรณ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสมาชิก

นางสาวอารีนา

ดือรานิง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

นางสาวศิริวรรณ

อินาลา

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวดลยา

ชมภูทัศน์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสามารถ

ห้องกระจก

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคกลาง(ชั่วคราว)

นางสาวชูฮาดา

หลงสะเตีย

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้

นายธนวัฒน์

กิจสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้

นายอนวัตร

จินดาพงศ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ

นางสาวกนกนพ

ปันของ

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ

นางสาวสุพัตรา

ตระกูลวงษ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคกลาง