คณะผู้บริหารสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน

(ปี พ.ศ. 2559 – 2563)

นายสุวัฒน์

อุตมเพทาย

อุปนายกคนที่ 1

นายรุ่งอรัณ

วงศ์แก้วมูล

ประธานกรรมการภาคเหนือ

นายสุรเชษฐ์

คำนวล

รองประธานกรรมการภาคเหนือ

นายชัยวัฒน์

ลิ้มประเสริฐยิ่ง

ประธานกรรมการภาคกลาง

นางสาวนิรัชดา

มะกาเจ

รองประธานกรรมการภาคกลาง

นายพรหมพันธ์

ขันธ์เพ็ชร

ประธานกรรมการภาคใต้

นายยิ่น

ขวัญสกุล

รองประธานกรรมการภาคใต้

นายทนงศักดิ์

เขาวงศ์

ประธานกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายบัณฑิต

แซ่โค้ว

รองประธานกรรมการภาคตะวันออก เฉียงเหนือ

นางสาวสุดารัตน์

เมฆฉาย

กรรมการและนายทะเบียน

นายไพโรจน์

เจริญวิไลศิริ

กรรมการและปฏิคม

นายกฤษดา

คบสหาย

กรรมการและประชาสัมพันธ์

นางสาวแก้วกุล

ตันติพิสิฐกุล

กรรมการและเลขาธิการ

นายกานต์

อรรถยุกติ

กรรมการและเหรัญญิก