ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(เพิ่มเติม)

          ตามที่สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพร้อมสถานที่สอบประเมินความรู้และทักษะของล่ามภาษามือในโครงการประเมินความรู้และทักษะของล่ามภาษามือเพื่อจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 59 ราย ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครสอบเข้ารับการประเมิน ที่ไม่มีชื่อในประกาศ ชื่อ-นามสกุลผิดหรือตกหล่น และประสงค์ขอเปลี่ยนวันและสถานที่สอบ สมาคมฯ ได้ประสานไปยังกลุ่มส่งเสริมสิทธิ กรมส่งเสริมและพัมนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพิ่มเติม รายละเอียดประกาศตามที่แนบนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(เพิ่มเติม)

หน้า จาก