ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

          ตามที่สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ได้ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการสอบประเมินความรู้และทักษะของล่ามภาษามือในโครงการประเมินความรู้และทักษะของล่ามภาษามือเพื่อจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้น บัดนี้ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และคณะผู้จัดประเมินได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตามแนบดังนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

หน้า จาก