สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (สหท.)
927 หมู่บ้านฐิติพร ซอยพัฒนาการ 29 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 0 2012 7459 และ 0 2012 7460
โทรสาร: 0 2012 7461
อีเมล์ nadt.info@gmail.com


สหท. Copyright Ⓒ 2016. All Rights Reserved.